بارون و تگرگ و سیل شدید در مسیر بجستان @eshksbar – عشق آباد خبر