بارندگی و راه افتادن روان آب در عشق آباد بر – عشق آباد خبر

شاپ رام www.shoprom.ir

عشق آباد خبر
بارندگی و راه افتادن روان آب در عشق آباد
بر اساس گزارش هواشناسی این بارندگی امروز تا غروب و فردا صبح تا عصر ادامه دارد
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:۰۹۱۳۲۵۰۲۰۳۹ علی رجب زاده
@کانال عشق آباد خبر


No votes yet.